statut

STATUT FUNDACJI
I. Postanowienia ogólne
§ 1
Fundacja pod nazwą Fundacja Moniki Gawrylak dla Kultury i Rozwoju Osobistego BYĆ WIĘCEJ , zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Monikę Gawrylak, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza  Roberta Dora w kancelarii notarialnej w Warszawie, w dniu  15.05.2012  roku, za Rep. A nr 2149/2012
§ 2
Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 1991 roku Nr 46 poz. 203 ze zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
Siedzibą fundacji jest wieś Rudno, gmina Kołbiel, powiat otwocki.
§ 4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
 Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Czas trwania fundacji jest nieokreślony.
§ 6
Nadzór nad działalnością fundacji sprawuje minister właściwy dla spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
§ 7
Celem Fundacji jest:
1) wspieranie i promocja twórczości artystycznej
tworzenie warunków dla rozwoju zawodowego artystów
3) inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych
4) wychowanie nowych pokoleń twórców i odbiorców sztuki
5) podniesienie świadomości w zakresie dóbr dziedzictwa kulturowego
6) wspieranie rozwoju osobistego człowieka poprzez różnorodne formy edukacji i samorealizacji osobowej
7) działanie na rzecz osiągania wysokich kwalifikacji osobowościowych i moralnych człowieka
8) udzielanie wsparcia umożliwiającego samodzielne życie i uczestnictwo w życiu społecznym
9) inicjowanie środowiskowych grup wsparcia wśród osób objętych działalnością fundacji
10) odkrywanie świata wartości i głębi osobistych potencjałów
§ 8
Fundacja realizuje swe cele poprzez:
Wspieranie działalności artystycznej twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych w szczególności poprzez:
organizację konkursów, projektów i plenerów artystycznych
organizację spotkań twórców profesjonalnych z nieprofesjonalnymi
2. udostępnianie osiągnięć działalności twórczej w szczególności jako:
organizowanie koncertów, wystaw, targów, wernisaży i imprez o podobnym charakterze
działalność wydawniczą w zakresie wydawania książek, folderów i biuletynów informacyjnych
organizację zajęć dydaktycznych i warsztatów artystycznych
organizowanie spotkań degustacyjnych sztuki kulinarnej w powiązaniu z muzyką
Ujawnianie i wspieranie talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży.
4.Współpracę  z władzami państwowymi, samorządowymi, środkami masowego przekazu oraz wszystkimi organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami statutowymi fundacji.
5.Fundowanie stypendiów, nagród oraz przyznawanie innych form pomocy finansowej i rzeczowej na realizację działań o charakterze artystycznym i rozwoju osobistego
6.Organizowanie spotkań artystów z odbiorcami ich twórczości.
7.Organizowanie warsztatów technik medytacji
8.Organizowanie szkoleń i prelekcji na rzecz podniesienia kwalifikacji zawodowych i psychicznych człowieka, a w szczególności młodzieży i kobiet, celem poprawienia ich sytuacji społecznej i życiowej.
9.Organizowanie działań na rzecz edukacji społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego
§ 9
Fundacja może współpracować z innymi fundacjami i organizacjami pozarządowymi, a także rządowymi i samorządowymi dla realizacji jej statutowych celów.
§ 10
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz prawne, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

§ 11
Dla zapewnienia realizacji celu określonego w § 7 Statutu fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną i działalność statutową nieodpłatną,  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
§ 12
Fundacja opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Może też zatrudnić pracowników i zawierać umowy zlecenia i umowy o dzieło.
§ 13
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych), wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji, oraz mienie nabyte w czasie istnienia Fundacji.
Z funduszu założycielskiego Fundacja przeznaczy, w razie podjęcia przez nią działalności gospodarczej, kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych).
§ 14
Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 15
Dochody Fundacji pochodzą z:
 darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
 subwencji osób prawnych,
 dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 dochodów ze zbiórek publicznych,
 odsetek bankowych od wkładów pieniężnych,
dochodów z papierów wartościowych, w których mogą być lokowane środki finansowe
     Fundacji.
§ 16
Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej
§ 17
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.
§ 18
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej), w wysokości co najmniej 5.000 zł, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
Tytuł sponsora ma charakter osobisty.
§ 19
  W ramach działalności Fundacji zabrania się:
1.Udzielania  pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywania  majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 20
Organem Fundacji jest jej Zarząd i Rada Fundacji
§ 21
Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa powoływanych przez fundatorów na czas nieoznaczony.
Prezesem Zarządu jest fundator.
Prezes Zarządu może powołać w jego skład inne osoby, może również zainicjować utworzenie innych organów Fundacji.
Utworzenie innych organów Fundacji wymaga zmiany Statutu.
§ 22
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
W ramach kierowania działalnością Fundacji Zarząd w szczególności:
podejmuje wszelkie czynności związane z bieżącą działalnością Fundacji,
tworzy roczne i wieloletnie programy działania Fundacji,
 sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
Ponadto Zarząd podejmuje wszelkie czynności związane z działalnością Fundacji, w szczególności jest uprawniony do:
zmiany postanowień Statutu,
występowania z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Fundacji,
podjęcia uchwały w sprawie połączenia z inną fundacją,
§ 23
Zarząd podejmuje decyzje z formie uchwał.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa.
  § 24
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu.
§ 25
Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odwołania przez Prezesa Zarządu lub z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji, jak również z chwilą śmierci.
§ 26
Zarząd pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w miarę potrzeb.
Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek innego członka Zarządu.
§ 27
W razie złożenia wniosku o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 28
Rada Fundacji jest organem nadzorczym i kontrolnym.
Rada składa się z 2 do 4 członków.
Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady w miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada na mocy decyzji.
Odwołanie członków rady może nastąpić w wyniku jednogłośnej uchwały pozostałych członków Rady lub na mocy jednomyślnej uchwały Zarządu. Gdy w skład Rady wchodzi nie więcej niż dwóch członków, to odwołanie członka Rady możliwe jest jedynie na mocy uchwały Zarządu.
Członkostwo w Radzie ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub w razie śmierci.
Członkowie Rady:
nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
§ 29
Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
§ 30
Fundacja ulega likwidacji w wypadku osiągnięcia celu, dla realizacji którego została ustanowiona lub wobec wyczerpania jej środków finansowych oraz majątku.
Fundacja ulega również likwidacji na mocy uchwały Zarządu.
Likwidatorem Fundacji jest Zarząd, chyba że uchwała Zarządu stanowi inaczej.
§ 31
Fundacja składa Ministrowi Kultury, corocznie, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
§ 32
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.